Priscilla F. Harmanus♀
IN PROGRESS 🇳🇱🇺🇸🇪🇸

HappilyHonest.com → philosophy

“Becoming Anyone You Want to Be.”

Deze web pagina is voor het laatst bijgewerkt op Maandag, jan 20, 2020


So much of our happiness depends on how we choose to look at the world.

 


So much of our happiness depends on how we choose to look at the world.

 
¶  Honest

¶  Priscilla  |  Learn to know me


Wat is ascensie?Ascensie


Everyone has moments when they just
can’t come up with the right word to describe what they’re feeling or trying to say. 

You might be angry and start sputtering. 

You may feel overwhelmed and that leaves you speechless. This list of common words 
will help you to solve.


What’s wrong with “all rights reserved”?

What’s wrong with “all rights reserved”?

 

This text is translated from Dutch into English by Priscilla F. Harmanus

Filosofie is letterlijk het houden van wijsheid.  Filo-sophia, sophia is wijsheid en filo is
houden van zoals een filatelist van postzegels houdt. Houden van wijsheid. Dat is mooi. En in die zin zijn wij allemaal filosoof. Iedereen heeft behoefte aan een juiste voorstelling van zaken. En eigenlijk is Filosofie dus, het heet in het Nederlands ook heel mooi, wijsbegeerte, gewoon de behoefte aan toepasselijke kennis, kennis waarmee je uit de voeten komt, de behoefte om je niet te vergissen zou je ook kunnen zeggen, of een beetje sterker beweerd, de behoefte om het altijd beter te weten, en je kunt jezelf afvragen of je het niet altijd beter zou willen weten, als je
het altijd beter wilt weten, dan ben je een Filosoof.

Philosophy is literally keeping wisdom.
Filo-sophia, sophia is wisdom and filo is to
love like a philatelist likes stamps.
Love wisdom. That is beautiful. And in
that sense we are all philosopher. Everyone needs a correct representation of things. And
in fact Philosophy is actually, it is also called very beautiful in Dutch, wijsbegeerte, just
the need for appropriate knowledge, knowledge that you come up with, the need
not to be mistaken you could say, or a
little more strongly claimed , the need to always know better, and you may ask yourself if you would not always want to know better, if you always want to know better, then you are a Philosopher.


Dus filosofie is in eerste aanleg een drift, een behoefte die we allemaal hebben. De behoefte aan betere kennis. Filosofie is ook een activiteit. Het
is de filosofie beoefening die een methode is waar je tijd aan moet besteden om je eigen voorstellingen van de zaken te onderzoeken.


So philosophy is in the first instance a drive, a need that we all have. The need for
better knowledge. Philosophy is also an activity. It is philosophy practice that is a method that
you must spend time researching
your own ideas of things.
Dus als je het beter wilt weten nou, dan moet je kijken hoe je dit op het ogenblik weet, dan
moet je kennis onderzoeken en je moet kijken of je niet, terwijl je heel erg overtuigd van
jezelf bent, een enorme vergissing staat te maken. Dus je moet leren in de filosofie beoefening om naar je eigen oordelen te kijken. Om je oordelen te beoordelen. Dat is de tweede betekenis van Filosofie.So if you want to know better now, then you have to look at how you know this at the moment, then you have to research knowledge and you have to see whether you, while being very convinced of yourself, are making a huge mistake.
So you have to learn in philosophy practice to look at your own judgments. To judge your judgments. That is the second meaning of Philosophy.


En de derde betekenis van Filosofie is
Filosofie als product. Een filosofie hebben.
Een bedrijf heeft tegenwoordig regelmatig een filosofie. En dat betekent gewoon een uit gekristalliseerde methode om op bepaalde manier te werken om op een bepaalde manier te leven in dit geval als het om individuele personen gaat en je hebt langzaam maar zeker een kijk op de wereld ontwikkeld waarmee jij je prettig voelt en waarin je niet voor akelige verassingen komt te staan en je weet hoe je het langzaam maar zeker met een betere filosofie, met hoe je het met jezelf, met de wereld en met anderen kunt uithouden.


And the third meaning of Philosophy is Philosophy as a product. Have a philosophy. Nowadays, a company regularly has a
philosophy. And that simply means a
crystallized method to work in a certain way
to live in a certain way in this case when it comes to individuals and you have slowly but surely developed a view of the world that makes you feel comfortable and in which you feel not be faced with nasty surprises and you know how you can slowly but surely with a better philosophy, with how you can stand it with yourself, with the world and with others.En dat als je ongelukkig bent, je zeker weet
dat het niet aan je eigen stommiteit ligt. Dus het gaat er niet om dat Filosofie wijsheid je voor altijd ongenaakbaar zou maken voor akeligheid en tegenslag maar wel dat als jouw tegenslag overkomt, dat het niet komt omdat je zelf weer eens stom bent geweest.

Dat is het doel waarnaar een filosoof naar streeft. Het verlangen naar de activiteit, de beoefening en uiteindelijk het product wijsheid.


And that if you are unhappy, you know for sure that it is not your own stupidity. So it's not that Philosophy of Wisdom would make you forever unapproachable for nasty and misfortune, but that if your misfortune happens,
it is not because you yourself
have been stupid again.

That is the goal that a philosopher strives for.
The desire for activity, practice and ultimately
product wisdom.

hulpverleners en hulpvragers
Happiness

¶ Honest

Priscilla  |  Learn to know me

Useful list of emotions from English Study Online


Unhappy


•  About
•  Priscilla
•  Gekwetste kind-modus
•  Philosophy
•  Happiness
•  Are You Happy?
•  Don't worry be happy
•  Dopamine
•  Cocaine
•  Coca (plant)
•  Unhappy
•  Clueless
•  Lying
•  Feels
•  Honest
•  Happy
•  Useful links
•  Close to Home
•  Verslaving
•  Recente wijzigingen


HappilyHonest.com → philosophy

“Becoming Anyone You Want to Be.”

 
Map
Info